Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia spółki:

Informacja o planie połączenia spółek:

Warszawa, dnia 9 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

 

 

uzgodniony pomiędzy

 

E-XIM IT SPÓŁKĄ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

oraz

E-XIM IT SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

 

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 9 stycznia 2018 r. pomiędzy Zarządem spółki E-XIM IT Spółka Akcyjna a Zarządem spółki E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 1. OZNACZENIE SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU
 1. Spółka Przejmująca

E-XIM IT Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Posag 7 Panien 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568611, NIP: 7010390992, REGON: 146820827 (dalej również jako „Spółka Przejmująca”);

 

 1. Spółka Przejmowana

E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-228), ul. Jantar 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432396, NIP: 5222999159, REGON: 146288746 (dalej również jako „Spółka Przejmowana”)

 

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „Spółkami Łączącymi” lub „Spółkami”.

 

 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

 1. Plan Połączenia – niniejszy dokument;
 2. KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zmianami;
 3. Spółka Przejmująca, E-XIM IT S.A. – E-XIM IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Posag 7 Panien 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568611, NIP: 7010390992, REGON: 146820827;
 4. Spółka Przejmowana, E-XIM IT sp. z o.o.  - E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-228), ul. Jantar 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432396, NIP: 5222999159, REGON: 146288746.

 

 1. WSKAZANIE SPOSOBU ŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie Spółek nastąpi w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej), zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie bez zmian. Połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 KSH i w związku z tym, Plan Połączenia nie zawiera następujących elementów:

 1. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
 2. zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
 3. dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

 

Z uwagi na to, że połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH), nie powstają nowe okoliczności wymagające zmiany Statutu Spółki Przejmującej. W związku z tym, wymagania art. 499 § 2 pkt 2 KSH dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

 

Podstawę połączenia stanowić będzie:

 1. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) podjęta zgodnie z przepisami art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 1 w związku z art. 506 § 1 KSH. Treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na połączenie.
 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu, wobec braku takiego wymogu, zgodnie z art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 1 w związku z art. 506 § 1 KSH.

 

 1. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek, wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani innym osobom nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.

 

 1. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem Spółek nie będą przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

 

 1. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 KSH, zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

 

Z Dniem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

 

 1. SKUTKI POŁĄCZENIA

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z Dniem Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru przedsiębiorców z urzędu, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

 

 1. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach połączenia zostaną podjęte następujące działania:

 1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
 2. Zarządy obu Spółek zgłoszą do właściwego sobie Sądu Rejonowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH.
 3. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących na podstawie art. 500 § 21 KSH.
 4. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 502 § 1 KSH.
 5. Zarządy obu Łączących Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 501 § 1 KSH.
 6. Zarządy obu Łączących Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej i Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 KSH.
 7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 1 KSH w związku z art. 506 § 1 KSH.
 8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej nie będzie podejmować uchwały o połączeniu na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 1 KSH w związku z art. 506 § 1 KSH.
 9. W dniu 9 stycznia 2018 roku Spółka Przejmująca (E-XIM IT Spółka Akcyjna) nabyła wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia wpis w rejestrze przedsiębiorców w przedmiocie ujawnienia wskazanej powyżej zmiany nie został jeszcze ujawniony.
 10. Łączące się Spółki oczekują, że zmiana wskazana w pkt. 9 powyżej zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców przed dniem podjęcia uchwały Spółki Przejmowanej, o której mowa w pkt. 7 powyżej.

 

 1. ISTOTNE ASPEKTY POŁĄCZENIA
 1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
 2. W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i podwyższenie kapitału zakładowego nie jest konieczne.
 3. Na podstawie art. 516 § 6 zd. 2 KSH:
 1. nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólnika Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
 2. nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 3. nie określa się dnia, od którego akcje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 KSH uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
 1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
 2. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
 3. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. PISEMNE UZGODNIENIE PLANY POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został pisemnie uzgodniony przez Łączące się Spółki w dniu 9 stycznia 2018 roku.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są następujące dokumenty, wymagane zgodnie z przepisami art. 499 § 2 KSH:

 1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki E-XIM IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia spółek.
 2. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2017 roku.
 3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2017 roku.
 4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2017 roku.