IT Business Management

Rozwiązania ServiceNow IT Business Management  umożliwiają zarządzanie tym co zazwyczaj jest najbardziej kosztowne w organizacji – ludzie, procesy, dostawcy oraz zgodność z procedurami. Rozwiązanie to konsoliduje dane z różnych obszarów, umożliwiając zarządzanie z poziomu jednej, spójne platformy. Umożliwia to optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich, optymalizację obszaru zarządzania projektami, większą efektywność zarządzania ryzykiem zgodności oraz zarządzania relacjami z dostawcami zewnętrznymi. 

IT_Business_Management

W skład pakietu ServiceNow IT Business Management wchodzi:

  • Project Portfolio Management – moduł umożliwiający zarządzanie projektami i portfelami projektów w organizacji
  • IT Governance, Risk & Compliance – moduł do zarządzania “IT Governance” oraz ryzykiem zgodności w przedsiębiorstwie
  • Vendor Management – moduł do zarządzania dostawcami współpracującymi z organizacją, umożliwiający ocenę i weryfikację dostawców, tworzenie list rankingowych, dashboardów zarządczych do oceny dostawców itp.
  • Demand Management – zarządzanie popytem na produkty i usługi w organizacji, wspierający decyzje o nowych inicjatywach oraz inwestycjach.
  • IT Financial Management – moduł do zarządzania kosztami komponentów infrastruktury w podziale na sprzęt i oprogramowanie oraz świadczonych usług, procesów oraz prowadzonych projektów.
  • Performance Analytics – dodatkowy moduł analityczno-raportowy, umożliwiający definiowanie własnych metryk i KPIs dla obsługiwanych procesów i usług w organizacji oraz korzystanie z bogatego zbioru predefiniowanych metryk.