Dopuszczenie akcji e-Xim IT S.A. do obrotu

2019-08-30

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A dopuścił akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i G spółki E-XIM IT S.A.do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.