Projekty unijne

"Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego poprzez emisję nowych akcji na rynku NewConnect

Projekt finansowany przez Fundusze Unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020.

Poddziałanie 3.1.5

Nr Umowy: UDA-POIR.03.01.05-14-0003/17

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.
 

Wartość otrzymanej dotacji:97 500,00 zł

Koszt realizacji projektu:239 850,00 zł

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz (raportu due diligence, memorandum informacyjnego oraz dokumentu informacyjnego) niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym, związanych z planowanym wprowadzeniem akcji Wnioskodawcy na rynek NewConnect (alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.).

 

Beneficjent:

e-Xim IT S.A., ul. Posag 7 Panien 1, bud. C, 02-495 Warszawa, NIP: 701-039-09-92, Nr KRS: 0000568611, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy (wpłacony w całości): 123 285,00 PLN