Raport nr 4/2021

2021-06-02

Sprostowanie oczywistej omyłki przez biegłego rewidenta odnośnie raportu rocznego za 2020 rok.